Regulamin subskrypcji biuletynu newslettera

Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Newsletterów udostępnionych przez firmę Promedia Jerzy Osika z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58/15 , będącą płatnikiem VAT, NIP 632-157-20-39, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 203889 Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Delegatura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń w Dzielnicy Ursynów z dnia 11 stycznia 2005 roku, właściciela portalu Ambiente.info.pl.

§ 1

Wydawcą Newsletterów jest Promedia Jerzy Osika

§ 2

W ramach usługi Newsletter, Użytkownik zgadza się na otrzymywanie na podany przez niego adres e-mail listów elektronicznych od firmy Promedia Jerzy Osika zawierających treści opracowane przez portal Ambiente.info.pl, jak też informacji handlowych lub promocyjnych zawierających oferty handlowe i promocyjne firmy Promedia Jerzy Osika z siedzibą w Warszawie, jej partnerów oraz partnerów portalu Ambiente.info.pl. Przez pojęcie partnera należy rozumieć wszystkie podmioty współpracujące z firmą Promedia Jerzy Osika oraz korzystające z jej usług.

§ 3

1. Subskrypcja Newslettera jest usługą bezpłatną oraz dostępną dla wszystkich Użytkowników portalu, którzy zapiszą się na subskrypcję za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.Ambiente.info.pl, podając swój adres e–mail i potwierdzając chęć otrzymywania informacji, o których mowa w § 2 regulaminu.
2. Dokonując potwierdzenia, o którym mowa w § 3 pkt 1 Użytkownik przyjmuje równocześnie do wiadomości, że jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach objętych niniejszym regulaminem i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm). oraz że:
a)    Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest firma Promedia Jerzy Osika z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58/15, będącą płatnikiem VAT, NIP 632-157-20-39, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 203889 Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Delegatura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń w Dzielnicy Ursynów z dnia 11 stycznia 2005 roku,
b)    udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne;
c)    Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji i kontroli;
d)    Użytkownik ma prawo wystąpić do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych.

§ 4

Aby możliwe było korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej, konieczne jest posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 5

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera. W tym celu należy kliknąć w link umieszczony w stopce każdej wiadomości.

§ 6

1. Wszystkie prawa do elementów udostępnionych w ramach Newslettera – zdjęć, elementów tekstowych i graficznych – są zastrzeżone na rzecz firmy Promedia Jerzy Osika, ewentualnie innych podmiotów, wyraźnie wskazanych w Newsletterze.
2. Bez wyrażenia pisemnej zgody przez Promedia Jerzy Osika z siedzibą w Warszawie, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, zabronione jest w szczególności:
a)    kopiowanie, modyfikowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie oraz transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób, jakichkolwiek elementów Newslettera, w tym tekstów, grafiki, zdjęć czy dźwięków.
b)    rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, w całości lub w części elementów Newslettera, w tym materiałów tekstowych, graficznych,  zdjęć czy dźwięków, przesłanych Użytkownikowi w ramach  Newslettera.

§ 7

1.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2014 r.
2.    Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w portalu.
3.    Promedia Jerzy Osika zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.
4.    Promedia Jerzy Osika nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Newslettera, niezależnie od przyczyn ich powstania, jak również za jego cykliczność, a także za treści, ich aktualność i wiarygodność oraz skutki decyzji podjętych wskutek zapoznania się z treścią Newslettera.
5.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, w szczególności w zakresie reklamacji i odpowiedzialności za świadczone usługi zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
6.    Treść regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika w każdej chwili poprzez jego pobranie ze strony na której regulamin został udostępniony, wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
7.    Konsumenta nie dotyczą postanowienia niniejszego regulaminu regulujące prawa lub obowiązki Użytkownika sprzecznie z interesami Użytkownika będącego konsumentem lub też sprzecznie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.